معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2852
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
Airbus
شماره پرواز
1045
کلاس پرواز
Y