• 13:35

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:05

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:40

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری